Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu anabelkaobchod@gmail.com.

Firma:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Váš dotaz:
:
Kontrola proti spamu:

captcha Zkusit jiný obrázek

Opište prosím text z obrázku:

Reklamace - poučení,formulář

REKLAMACE: 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (ust. § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.Vzor zde.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ dodat na ADRESU:

Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9

 

Reklamace se nevztahují na případy: 

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího 
b) prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje 
c) na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží

d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD  

 I. Rozsah odpovědnosti za vady prodané věci 

 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé použitím nebo opotřebením.U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (§ 619 Občanského zákoníku). Pokud není uvedeno jinak je záruční doba 24 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v Občanském zákoníku. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

 II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace 

Prodávající vždy vydá kupujícímu doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny /§ 16 Zákona na ochranu spotřebitele/. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení  záruční opravy /§ 625 Občanského zákoníku /. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu /§ 599 Občanského zákoníku/. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit /§ 19 Občanského zákoníku /. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci /§ 627 Občanského zákoníku/.

III.Počítání času

Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. /§ 122 Občanského zákoníku/.

IV.Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit reklamované zboží na adresu autorizovaného servisu uvedeného v záručním listě  nebo na adresu prodávajícího:  

Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9

Pokud je prodávajícímu reklamace zaslána poštou musí být balík označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství,číslo faktury, podrobný popis závady  a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Vzor zde.

Prodávající posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k prodejci hradí vždy odběratel (zákazník). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato!

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

V. Druhy vad a jejich řešení v rámci reklamačního řízení 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. /§ 622 Občanského zákoníku/. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od (kupní) smlouvy odstoupit. Pokud není možné věc opravit ani vyměnit (tedy jde-li například o neodstranitelnou vadu a stejný nový výrobek již prodávající nemá na skladě), může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Konečné rozhodnutí záleží na zákazníkovi.O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Jde-li o jiné vady neodstranitelné (které nebrání řádnému užívání), má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci /§ 623 Občanského zákoníku/. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu /§ 624 Občanského zákoníku/.

VI.Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno: ...............................................................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

 

Dodavatel:

Anabelka s.r.o., Hana Hiederlová, Jablonecká 706,19000 Praha 9

 

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: ...............................

Číslo objednávky: .................................................

 

Označení reklamovaného zboží: .........................................................................................................

Výrobní číslo: ....................................................... Sériové číslo:..........................................

 

Popis závady: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Obsah balení při předání: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: - nehodící se škrtněte

 * oprava

 * výměna

 * sleva

 * jiné :

 

 

 

Datum a podpis reklamujícího

Provozovatel
Partneři
Platební metody

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zobrazit panel o souborech cookie.